nr wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 809/5/2017

Rekrutacja

 • O przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą.
 • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywny wynik badania przydatności (przesłuchania) kandydata do szkoły muzycznej oraz pozytywna decyzja Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia.
 • Przesłuchania wstępne obowiązują wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie i obejmują:

1) ocenę zdolności muzycznych w oparciu o praktyczny test słuchowo-rytmiczny

2) ocenę warunków psychofizycznych w formie praktycznego sprawdzianu,

3) ocenę predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

 • W celu przeprowadzenia przesłuchań Dyrektor powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną zwaną dalej "Komisją". Komisja może składać się z więcej niż jednego zespołu kwalifikacyjnego, który musi liczyć co najmniej 3 osoby.
 • Przewodniczącego Komisji wyznacza Dyrektor Szkoły.
 • Z przebiegu badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich ocenę w skali od 0 - 25 pkt.
 • Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyniku badania przydatności.
 • Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły w ciągu 3 dni od daty zakończenia przesłuchań. Lista przyjętych kandydatów jest jawna. Informacja o uzyskanej punktacji może zostać udostępniona, poza protokołem Komisji, tylko Rodzicom lub Opiekunom kandydata.
 • Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest również pełna akceptacja przez jego Rodziców (Opiekunów) koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Szkoły oraz statutu.
 • Nabór uczniów prowadzi się każdego roku do klasy „I”.
 • Do pozostałych klas prowadzony może być nabór uzupełniający w zależności od liczby wolnych miejsc.
 • Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy II, III, IV, V jest ukończenie klasy programowo niższej i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wnioski o przyjęcie dziecka do Szkoły przyjmowane są w sekretariacie Szkoły w terminie ustalanym przez Organ Prowadzący na każdy rok szkolny.
 • W trakcie zbierania wniosków prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne z dziećmi i z Rodzicami. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Szkoła może poprosić Rodziców o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń np. zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dojrzałości szkolnej.
 • Po analizie wszystkich wniosków i po uzyskaniu opinii Dyrektora Szkoły, Organ prowadzący ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły.
 • Ostatecznym i niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłacenie wpisowego w wysokości oraz w terminie corocznie ustalanych przez Organ Prowadzący Szkołę oraz zawarcie umowy na edukację ucznia. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Po przyjęciu dziecka do Szkoły Rodzice zobowiązani są do uiszczania comiesięcznego czesnego do dnia 5 każdego miesiąca w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+